ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> è´µå¡â·žè†œç»“构的荷载分析一 - 贵州自洁膜结构工¨y程有限公å?/title> <meta name="keywords" content="" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <link href="/template/gzzjm/lib/index.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <link href="/template/gzzjm/lib/p_about.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <script language="javascript" src="/template/gzzjm/lib/jquery.js"></script> <script language="javascript" src="/template/gzzjm/lib/common.js?4.1.0_0"></script> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.lgv4.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.lgv4.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </head> <body id="1isbnz" > <div style='display:none'><q id='kRWTvn'><h1></h1></q><tt id='kRWTvn'><dd id='kRWTvn'><noscript id='kRWTvn'><dl id='kRWTvn'><i id='kRWTvn'></i><dd id='kRWTvn'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='kRWTvn'></tr><td id='kRWTvn'></td><q id='kRWTvn'></q><dd id='kRWTvn'></dd><div id='kRWTvn'><button id='kRWTvn'><tfoot id='kRWTvn'><i id='kRWTvn'><dl id='kRWTvn'><i id='kRWTvn'><strike id='kRWTvn'><dt id='kRWTvn'></dt></strike></i></dl></i><pre id='kRWTvn'></pre></tfoot><u id='kRWTvn'></u><small id='kRWTvn'></small></button><tr id='kRWTvn'></tr></div><strike id='kRWTvn'></strike><label id='kRWTvn'></label><button id='kRWTvn'></button><optgroup id='kRWTvn'></optgroup><dd id='kRWTvn'></dd><sup id='kRWTvn'><del id='kRWTvn'><strike id='kRWTvn'><dd id='kRWTvn'></dd></strike></del></sup><fieldset id='kRWTvn'><p id='kRWTvn'></p></fieldset><big id='kRWTvn'><big id='kRWTvn'><address id='kRWTvn'><dl id='kRWTvn'></dl></address><dd id='kRWTvn'></dd><table id='kRWTvn'><abbr id='kRWTvn'><strong id='kRWTvn'><blockquote id='kRWTvn'></blockquote></strong></abbr><td id='kRWTvn'><pre id='kRWTvn'></pre></td></table></big></big><q id='kRWTvn'><abbr id='kRWTvn'><thead id='kRWTvn'></thead></abbr></q><li id='kRWTvn'><q id='kRWTvn'><acronym id='kRWTvn'><dd id='kRWTvn'><td id='kRWTvn'><noframes id='kRWTvn'><tr id='kRWTvn'><strong id='kRWTvn'></strong><small id='kRWTvn'></small><button id='kRWTvn'></button><li id='kRWTvn'><noscript id='kRWTvn'><big id='kRWTvn'></big><dt id='kRWTvn'></dt></noscript></li></tr><ol id='kRWTvn'><option id='kRWTvn'><table id='kRWTvn'><blockquote id='kRWTvn'><tbody id='kRWTvn'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='kRWTvn'></u><kbd id='kRWTvn'><kbd id='kRWTvn'></kbd></kbd></noframes><abbr id='kRWTvn'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='kRWTvn'><button id='kRWTvn'><abbr id='kRWTvn'></abbr></button></thead><button id='kRWTvn'><u id='kRWTvn'><u id='kRWTvn'></u></u><tr id='kRWTvn'><optgroup id='kRWTvn'><dd id='kRWTvn'><dfn id='kRWTvn'><tt id='kRWTvn'><thead id='kRWTvn'><optgroup id='kRWTvn'></optgroup></thead></tt><legend id='kRWTvn'></legend><noframes id='kRWTvn'><b id='kRWTvn'><form id='kRWTvn'></form></b></noframes></dfn><pre id='kRWTvn'></pre></dd></optgroup><dl id='kRWTvn'><big id='kRWTvn'><dd id='kRWTvn'><td id='kRWTvn'><dir id='kRWTvn'></dir></td></dd></big><optgroup id='kRWTvn'></optgroup><dfn id='kRWTvn'></dfn></dl></tr></button><strong id='kRWTvn'></strong><ol id='kRWTvn'><dfn id='kRWTvn'><kbd id='kRWTvn'></kbd></dfn></ol><ul id='kRWTvn'></ul><noframes id='kRWTvn'></noframes><blockquote id='kRWTvn'></blockquote><fieldset id='kRWTvn'></fieldset><sup id='kRWTvn'><p id='kRWTvn'><tt id='kRWTvn'><sup id='kRWTvn'><bdo id='kRWTvn'><ol id='kRWTvn'><sup id='kRWTvn'><dl id='kRWTvn'><em id='kRWTvn'><label id='kRWTvn'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='kRWTvn'></address></sup></tt></p><fieldset id='kRWTvn'><noframes id='kRWTvn'><code id='kRWTvn'><strong id='kRWTvn'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='kRWTvn'></sup><div id='kRWTvn'><pre id='kRWTvn'><select id='kRWTvn'></select><td id='kRWTvn'></td></pre></div><kbd id='kRWTvn'><u id='kRWTvn'></u></kbd><div id='kRWTvn'></div><blockquote id='kRWTvn'></blockquote><q id='kRWTvn'></q><th id='kRWTvn'></th><big id='kRWTvn'></big><address id='kRWTvn'><b id='kRWTvn'><select id='kRWTvn'></select></b></address><code id='kRWTvn'></code><ul id='kRWTvn'><strike id='kRWTvn'></strike></ul><noscript id='kRWTvn'></noscript><pre id='kRWTvn'></pre><div id='kRWTvn'><p id='kRWTvn'></p></div><tfoot id='kRWTvn'></tfoot><thead id='kRWTvn'><bdo id='kRWTvn'></bdo></thead><kbd id='kRWTvn'></kbd><p id='kRWTvn'><fieldset id='kRWTvn'><style id='kRWTvn'></style></fieldset></p><acronym id='kRWTvn'><big id='kRWTvn'><code id='kRWTvn'></code></big></acronym><noframes id='kRWTvn'><fieldset id='kRWTvn'></fieldset></noframes><ol id='kRWTvn'></ol><font id='kRWTvn'></font><td id='kRWTvn'><ol id='kRWTvn'></ol></td><center id='kRWTvn'></center><option id='kRWTvn'></option><legend id='kRWTvn'></legend><big id='kRWTvn'></big><sub id='kRWTvn'><ol id='kRWTvn'><li id='kRWTvn'><label id='kRWTvn'></label></li></ol></sub><i id='kRWTvn'><ol id='kRWTvn'></ol></i><del id='kRWTvn'></del><tr id='kRWTvn'><tr id='kRWTvn'><bdo id='kRWTvn'><form id='kRWTvn'><em id='kRWTvn'></em><ins id='kRWTvn'><center id='kRWTvn'><center id='kRWTvn'></center></center></ins><pre id='kRWTvn'><em id='kRWTvn'></em><abbr id='kRWTvn'><legend id='kRWTvn'><div id='kRWTvn'><center id='kRWTvn'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='kRWTvn'></b><noframes id='kRWTvn'><span id='kRWTvn'></span></noframes><font id='kRWTvn'><ol id='kRWTvn'></ol></font><td id='kRWTvn'><abbr id='kRWTvn'><option id='kRWTvn'><big id='kRWTvn'></big></option></abbr><dfn id='kRWTvn'></dfn></td><form id='kRWTvn'><legend id='kRWTvn'></legend></form><td id='kRWTvn'><strike id='kRWTvn'><blockquote id='kRWTvn'></blockquote></strike></td><sup id='kRWTvn'><fieldset id='kRWTvn'><li id='kRWTvn'></li></fieldset></sup><option id='kRWTvn'></option><thead id='kRWTvn'></thead><del id='kRWTvn'></del><b id='kRWTvn'><tfoot id='kRWTvn'></tfoot><i id='kRWTvn'></i></b><sup id='kRWTvn'></sup><thead id='kRWTvn'></thead><kbd id='kRWTvn'></kbd><acronym id='kRWTvn'><strike id='kRWTvn'></strike></acronym><table id='kRWTvn'><select id='kRWTvn'></select></table><strong id='kRWTvn'></strong><center id='kRWTvn'></center><p id='kRWTvn'><b id='kRWTvn'><bdo id='kRWTvn'><span id='kRWTvn'></span></bdo></b></p><tr id='kRWTvn'><form id='kRWTvn'><strong id='kRWTvn'><dir id='kRWTvn'></dir></strong><th id='kRWTvn'></th></form><strong id='kRWTvn'><select id='kRWTvn'></select></strong></tr><form id='kRWTvn'><pre id='kRWTvn'></pre></form><code id='kRWTvn'></code><optgroup id='kRWTvn'></optgroup><strong id='kRWTvn'><td id='kRWTvn'><table id='kRWTvn'><legend id='kRWTvn'><legend id='kRWTvn'><big id='kRWTvn'><fieldset id='kRWTvn'><q id='kRWTvn'><tfoot id='kRWTvn'><big id='kRWTvn'><tt id='kRWTvn'><thead id='kRWTvn'></thead></tt></big><p id='kRWTvn'></p><button id='kRWTvn'><table id='kRWTvn'><ins id='kRWTvn'></ins><tt id='kRWTvn'><li id='kRWTvn'><thead id='kRWTvn'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='kRWTvn'><td id='kRWTvn'></td><tfoot id='kRWTvn'></tfoot></tr><strong id='kRWTvn'><span id='kRWTvn'><dfn id='kRWTvn'></dfn><bdo id='kRWTvn'><thead id='kRWTvn'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='kRWTvn'></button><ol id='kRWTvn'><font id='kRWTvn'><blockquote id='kRWTvn'><center id='kRWTvn'></center></blockquote></font></ol><strong id='kRWTvn'></strong><dl id='kRWTvn'><legend id='kRWTvn'></legend><sub id='kRWTvn'><small id='kRWTvn'></small></sub></dl><style id='kRWTvn'></style><pre id='kRWTvn'><code id='kRWTvn'></code></pre><big id='kRWTvn'></big><font id='kRWTvn'></font><bdo id='kRWTvn'></bdo><dfn id='kRWTvn'><dd id='kRWTvn'><button id='kRWTvn'><strike id='kRWTvn'><div id='kRWTvn'><div id='kRWTvn'><legend id='kRWTvn'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='kRWTvn'><q id='kRWTvn'></q></optgroup></dd><ol id='kRWTvn'><q id='kRWTvn'><dfn id='kRWTvn'><button id='kRWTvn'><tbody id='kRWTvn'><tbody id='kRWTvn'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='kRWTvn'></dl><fieldset id='kRWTvn'></fieldset><u id='kRWTvn'></u><div id='kRWTvn'><ins id='kRWTvn'></ins></div><strong id='kRWTvn'></strong><center id='kRWTvn'></center><strong id='kRWTvn'></strong><small id='kRWTvn'></small><td id='kRWTvn'><q id='kRWTvn'><q id='kRWTvn'><b id='kRWTvn'><optgroup id='kRWTvn'></optgroup></b></q><ol id='kRWTvn'><bdo id='kRWTvn'></bdo></ol><dd id='kRWTvn'><th id='kRWTvn'></th></dd><blockquote id='kRWTvn'></blockquote><ul id='kRWTvn'><style id='kRWTvn'></style></ul></q></td><noscript id='kRWTvn'></noscript><ol id='kRWTvn'></ol><p id='kRWTvn'></p><strong id='kRWTvn'><big id='kRWTvn'></big><strike id='kRWTvn'><q id='kRWTvn'><sup id='kRWTvn'></sup></q></strike></strong><p id='kRWTvn'><thead id='kRWTvn'><acronym id='kRWTvn'><tfoot id='kRWTvn'><kbd id='kRWTvn'></kbd><form id='kRWTvn'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='kRWTvn'></fieldset><b id='kRWTvn'><dt id='kRWTvn'></dt></b><sup id='kRWTvn'></sup><label id='kRWTvn'></label><noframes id='kRWTvn'><ins id='kRWTvn'></ins></noframes><td id='kRWTvn'></td><dfn id='kRWTvn'></dfn><font id='kRWTvn'><style id='kRWTvn'></style></font><tr id='kRWTvn'><td id='kRWTvn'></td></tr><dfn id='kRWTvn'><ul id='kRWTvn'></ul></dfn><tr id='kRWTvn'></tr><abbr id='kRWTvn'></abbr><strong id='kRWTvn'></strong><dt id='kRWTvn'></dt><span id='kRWTvn'><label id='kRWTvn'><td id='kRWTvn'></td></label><address id='kRWTvn'></address></span><label id='kRWTvn'><bdo id='kRWTvn'><dt id='kRWTvn'><dl id='kRWTvn'></dl></dt></bdo></label><abbr id='kRWTvn'><optgroup id='kRWTvn'></optgroup></abbr><code id='kRWTvn'></code><address id='kRWTvn'><thead id='kRWTvn'></thead></address><td id='kRWTvn'><style id='kRWTvn'><tbody id='kRWTvn'></tbody><strong id='kRWTvn'></strong></style></td><ul id='kRWTvn'><ul id='kRWTvn'></ul></ul><del id='kRWTvn'></del><th id='kRWTvn'><option id='kRWTvn'><legend id='kRWTvn'></legend></option></th><b id='kRWTvn'></b><i id='kRWTvn'><noscript id='kRWTvn'></noscript></i><q id='kRWTvn'></q><select id='kRWTvn'></select><option id='kRWTvn'></option><optgroup id='kRWTvn'><big id='kRWTvn'></big></optgroup><noframes id='kRWTvn'><acronym id='kRWTvn'><em id='kRWTvn'></em><td id='kRWTvn'><div id='kRWTvn'></div></td></acronym><address id='kRWTvn'><big id='kRWTvn'><big id='kRWTvn'></big><legend id='kRWTvn'></legend></big></address></noframes><ul id='kRWTvn'></ul><abbr id='kRWTvn'><p id='kRWTvn'><small id='kRWTvn'><bdo id='kRWTvn'><code id='kRWTvn'><i id='kRWTvn'><legend id='kRWTvn'></legend></i><sub id='kRWTvn'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='kRWTvn'></noscript><tr id='kRWTvn'></tr><select id='kRWTvn'><button id='kRWTvn'><dfn id='kRWTvn'><p id='kRWTvn'></p><q id='kRWTvn'></q></dfn></button><noframes id='kRWTvn'></noframes><b id='kRWTvn'></b></select><font id='kRWTvn'></font><option id='kRWTvn'></option><fieldset id='kRWTvn'></fieldset><noframes id='kRWTvn'><i id='kRWTvn'><div id='kRWTvn'><ins id='kRWTvn'></ins></div></i></noframes><tr id='kRWTvn'></tr><label id='kRWTvn'><small id='kRWTvn'></small><b id='kRWTvn'></b></label><noscript id='kRWTvn'><tr id='kRWTvn'></tr><div id='kRWTvn'></div><noscript id='kRWTvn'></noscript><tr id='kRWTvn'></tr></noscript><center id='kRWTvn'></center><dl id='kRWTvn'></dl><blockquote id='kRWTvn'></blockquote><pre id='kRWTvn'><dl id='kRWTvn'><noframes id='kRWTvn'><i id='kRWTvn'></i></noframes><dt id='kRWTvn'></dt></dl><label id='kRWTvn'><dfn id='kRWTvn'></dfn></label></pre><dir id='kRWTvn'></dir><strike id='kRWTvn'></strike><thead id='kRWTvn'></thead><span id='kRWTvn'></span><i id='kRWTvn'></i><font id='kRWTvn'></font><style id='kRWTvn'></style><font id='kRWTvn'></font><td id='kRWTvn'><select id='kRWTvn'><b id='kRWTvn'><address id='kRWTvn'><noscript id='kRWTvn'><acronym id='kRWTvn'></acronym></noscript></address><style id='kRWTvn'><tbody id='kRWTvn'></tbody></style></b></select><ul id='kRWTvn'><thead id='kRWTvn'></thead></ul></td><strike id='kRWTvn'><dt id='kRWTvn'></dt></strike><dfn id='kRWTvn'></dfn><dir id='kRWTvn'><b id='kRWTvn'></b><font id='kRWTvn'></font></dir><ul id='kRWTvn'></ul><q id='kRWTvn'></q><acronym id='kRWTvn'></acronym><center id='kRWTvn'><strong id='kRWTvn'></strong></center><ins id='kRWTvn'><label id='kRWTvn'></label><span id='kRWTvn'></span></ins><li id='kRWTvn'><blockquote id='kRWTvn'></blockquote></li><th id='kRWTvn'><table id='kRWTvn'></table></th><tfoot id='kRWTvn'></tfoot><ins id='kRWTvn'></ins><table id='kRWTvn'></table><noscript id='kRWTvn'><del id='kRWTvn'><ol id='kRWTvn'><center id='kRWTvn'><ul id='kRWTvn'></ul><div id='kRWTvn'></div></center></ol></del></noscript><strong id='kRWTvn'><legend id='kRWTvn'></legend><td id='kRWTvn'></td></strong><font id='kRWTvn'><font id='kRWTvn'></font></font><noscript id='kRWTvn'><em id='kRWTvn'><form id='kRWTvn'><sub id='kRWTvn'></sub></form><bdo id='kRWTvn'></bdo></em></noscript><address id='kRWTvn'></address><center id='kRWTvn'><del id='kRWTvn'></del><sup id='kRWTvn'></sup></center><kbd id='kRWTvn'></kbd><font id='kRWTvn'><b id='kRWTvn'></b><table id='kRWTvn'></table><blockquote id='kRWTvn'></blockquote></font><big id='kRWTvn'><q id='kRWTvn'><center id='kRWTvn'><button id='kRWTvn'></button></center></q></big><i id='kRWTvn'><form id='kRWTvn'><option id='kRWTvn'></option><dir id='kRWTvn'><thead id='kRWTvn'></thead></dir></form><tr id='kRWTvn'><strike id='kRWTvn'><noframes id='kRWTvn'><dl id='kRWTvn'></dl></noframes></strike><dt id='kRWTvn'></dt></tr></i><dfn id='kRWTvn'></dfn><tbody id='kRWTvn'></tbody><select id='kRWTvn'><dir id='kRWTvn'><noscript id='kRWTvn'><th id='kRWTvn'><strike id='kRWTvn'></strike><small id='kRWTvn'></small></th></noscript><tbody id='kRWTvn'><em id='kRWTvn'><optgroup id='kRWTvn'></optgroup><style id='kRWTvn'><tr id='kRWTvn'></tr><address id='kRWTvn'></address></style></em></tbody><code id='kRWTvn'><noscript id='kRWTvn'><ins id='kRWTvn'><font id='kRWTvn'></font></ins></noscript></code></dir><p id='kRWTvn'></p><dl id='kRWTvn'></dl></select><form id='kRWTvn'><bdo id='kRWTvn'></bdo><optgroup id='kRWTvn'><tbody id='kRWTvn'></tbody></optgroup><blockquote id='kRWTvn'><button id='kRWTvn'><pre id='kRWTvn'><li id='kRWTvn'><tfoot id='kRWTvn'><kbd id='kRWTvn'></kbd></tfoot><fieldset id='kRWTvn'><dd id='kRWTvn'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='kRWTvn'></table><span id='kRWTvn'><dl id='kRWTvn'></dl></span></blockquote></form><em id='kRWTvn'><small id='kRWTvn'><blockquote id='kRWTvn'></blockquote></small></em><tfoot id='kRWTvn'></tfoot><del id='kRWTvn'><pre id='kRWTvn'></pre></del><em id='kRWTvn'><acronym id='kRWTvn'><th id='kRWTvn'></th></acronym></em><fieldset id='kRWTvn'></fieldset><code id='kRWTvn'><noframes id='kRWTvn'></noframes></code><form id='kRWTvn'><optgroup id='kRWTvn'><dir id='kRWTvn'></dir></optgroup></form><strong id='kRWTvn'></strong><ins id='kRWTvn'><option id='kRWTvn'></option></ins><dd id='kRWTvn'></dd><span id='kRWTvn'><tbody id='kRWTvn'></tbody></span><strong id='kRWTvn'><pre id='kRWTvn'><form id='kRWTvn'></form></pre></strong><li id='kRWTvn'><abbr id='kRWTvn'><dir id='kRWTvn'></dir><acronym id='kRWTvn'></acronym></abbr></li><ol id='kRWTvn'></ol><strike id='kRWTvn'></strike><label id='kRWTvn'></label><legend id='kRWTvn'><address id='kRWTvn'><thead id='kRWTvn'><tr id='kRWTvn'></tr></thead></address><dt id='kRWTvn'></dt></legend><thead id='kRWTvn'></thead><ins id='kRWTvn'><big id='kRWTvn'></big></ins><kbd id='kRWTvn'></kbd><center id='kRWTvn'><acronym id='kRWTvn'></acronym><code id='kRWTvn'></code></center><ul id='kRWTvn'><pre id='kRWTvn'></pre></ul><style id='kRWTvn'><dt id='kRWTvn'><noframes id='kRWTvn'></noframes></dt><sub id='kRWTvn'></sub><b id='kRWTvn'><thead id='kRWTvn'></thead></b></style><center id='kRWTvn'></center><button id='kRWTvn'></button><bdo id='kRWTvn'><sub id='kRWTvn'><noframes id='kRWTvn'><blockquote id='kRWTvn'><q id='kRWTvn'><noscript id='kRWTvn'></noscript><dt id='kRWTvn'></dt></q></blockquote><noframes id='kRWTvn'><i id='kRWTvn'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <div id="wrapper"> <div class="topnav"> <div class="topnav1"> <div class="topnav_left"> <div class="topnav_left_1">您好,欢迨Žå…‰ä¸´â€œè´µå·¡îžè‡ªæ´è†œç»“构工程有限公司”网站! </div> </div> <div class="topnav_right"> <div class="topnav_right_1"><a href="/1isbnz/sitemap.html" title="网ç¡Æ«™åœ°å›¾" target="_blank">罡ô‘站地图</a> | <a href="/1isbnz/sitemap.xml" title="XML" target="_blank">XML</a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/23126/stat/"></script> </div> </div> <div class="line"></div> </div> <div class="logo"> <div style="margin-top: 10px;"> <img src="/uploads/logo/20150723111710.png" alt="贵州自洁膜结构工程有限公å?/> </div> <div class="topnav11" style="margin-top:-39px;float: right;"> <script language="javascript" src="/template/gzzjm/lib/js1.js"></script> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()" style="margin-top:10px;margin-left:10px"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/gzzjm/images/search.png" alt="贵州张拉è†? align="top" style="margin-right:10px" > </form> </div> </div> </div> <div class="menu"> <ul> <li class="ind"><a href="/" target="_blank">首页</a></li> <li><a href="/1isbnz/about/" title="走进自洁" target="_blank">走进自洁</a></li> <li><a href="/1isbnz/news/" title="新闻动æ€? target="_blank">新闻动æ€?/a></li> <li><a href="/supply/" title="产品展示" target="_blank">产品展示</a></li> <li><a href="/1isbnz/about/about2.html" title="销售网ç»? target="_blank">销售网ç»?/a></li> <li><a href="/about/about3.html" title="诚聘英æ¦ï‰" target="_blank">诚聘英æ¡Ð‰</a></li> <li><a href="/1isbnz/contact/" title="联系我ä¡Ô»¬" target="_blank">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="banner" style="width:100%"> <div style="width:100%; height:400px; overflow:hidden;" class="ad"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=400 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20190508085633.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190508085658.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190508085730.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <script language=javascript src="/template/gzzjm/lib/product.js" type="text/javascript"></script> </div> </div> <div class="container"> <div class="fly_content"> <div class="about"> <div class="about_left"> <div class="product_top"> <div class="product_top_left">新闻¡Ì资讯<span> CASE</span></div> </div> <div class="contact"> <div class="contact_down"> <dl> <dt><a href="/1isbnz/news/gsdt/" title="公司动æ€? target="_blank">公司动æ€?/a></dt> <dt><a href="/news/hydt/" title="膜结构常è¯? target="_blank">膜结构常è¯?/a></dt> <dt><a href="/news/xwdt/" title="新闻动æ€? target="_blank">新闻动æ€?/a></dt> </dl> </div> </div> <div class="product_top"> <div class="product_top_left">产品列表</div> </div> <div class="product_down_left"> <div class="product_down_left_1"> <div class="title"><span><a href="/mjgcmsbakcmsbak/" title="膜结æž? target="_blank">膜结æž?/a></span></div> </div> <div class="product_down_left_1"> <div class="title"><span><a href="/mjgjtsscmsbakcmsbak/" title="膜结¨æž„交通设æ–? target="_blank">膜结构交通设æ–?/a></span></div> </div> <div class="product_down_left_1"> <div class="title"><span><a href="/qcpcmsbakcmsbak/" title="膜结构汽车棚" target="_blank">膜结构汽车棚</a></span></div> </div> <div class="product_down_left_1"> <div class="title"><span><a href="/1isbnz/zhcpcmsbakcmsbak/" title="膦Μ结构自行车æ£? target="_blank">膡ýœç»“构自行车æ£?/a></span></div> </div> <div class="product_down_left_1"> <div class="title"><span><a href="/tysscmsbakcmsbak/" title="膜结构体育设æ–? target="_blank">膜结构体育设æ–?/a></span></div> </div> <div class="product_down_left_1"> <div class="title"><span><a href="/jgsscmsbakcmsbak/" title="膜结构景观设æ–? target="_blank">膜结构景观设æ–?/a></span></div> </div> </div> <div class="product_top"> <div class="product_top_left">联系我们<span>CONTACT</span></div> </div> <div class="contact"> <div class="contact_down"> <p>贵州自洁膜结构工程有限公å?/p> <p>联系亦·ºï¼š 杨经ç?/p> <p>电话ï¼?851-82529852</p> <p>手机: 18984060878</p> <p>传真ï¼?851-82529852</p> <p>地址:贵州省贵阳市观山湖匨Kºéº’龙中央商务大厦二期(B2ï¼?1å±?å?/p> <p>网址ï¼?a href="/">www.gzzjm.com</a></p> <p>邮箱: <a href="/1isbnz/news/mailto:Wzyangjie123@163.com">Wzyangjie123@163.com</a></p> </div> </div> </div> <div class="about1"> <div class="about1_top"> <div class="about1_top_left">新闻中心<span>NEWS</span></div> <div class="about1_top_right">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/1isbnz/news/hydt/">膜结构常è¯?/a> > 详细内容</div> </div> <div class="about1_down"> <div class="tit02_m"> <div id="newscontent"> <div class="newstitle"><h1>贵州膜结构的荷载分析一</h1></div> <div class="info">来源:www.gzzjm.com  <a href="/" title="贵州膜结构厂å®? target="_blank">贵州膜结构厂å®?/a> å‘塸¸ƒæ—¶é—´ : 2019-06-14 </div> <div id="con" class="con"><p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">    膜结构的荷载分析一,风荷载作用膜结构区别于传统结构的两个显著特点是轻和æŸ?è½?意味着结构自身重量和惯性力å°?自重不是主要荷载,地震力可以忽略不è®?而风是主要荷è½?æŸ?意味着结构无抗弯刚åº?结构¡Þ对外荷载的抵抗是通过形状改变来实现的,表现出几何非线性特å¾?膜结构的特ç¡ô‚¹å†³å®šäº†è†œç»“构是风敏感结构,抗风设计在膜结构设计中处于ä¡ù¸»è¦åœ°ä½?膜结构轻、柔、飘的显著特点决定了膜结构抗风计算ç…eš„内容也有自身特点.</span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"></span><img src="/uploads/image/20190614/20190614111335_2097.jpg" alt="贵州膜结æž?膜结æž? width="500" height="375" title="贵州膜结æž?膜结æž? align="" /> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">(1)静风压体型系数ç¡Æ¡¡š„确定风荷载体型系数是描述风压在结构上不均匀特征的é¡÷‡è¦å‚æ•?一般结构的体形系数可以从荷载规范查å¾?但膜¡¼ç»“构形状各异,不能从荷载规范直接获得风压体型系æ•?所ä»?较大皦ơ¡„膜结构基本都要污¾‚进行风洞试éª?  以获得比较正确的膜结构的局部风压净压系数和平均风载¡à体形系数.由于风洞试验要满足一系列的相伡¾¼å‡†åˆ?如几何相似、雷诺数相似ç­?通常要完全满足这些ç¡ù›¸ä¼¼æ¡ä»¶æ˜¯ä¸å¯èƒ½çš„,因此风洞模拟实验结果有时会超过实测值很å¤?</span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">(2)脉动风压系数的确定膜¨}结构在荷载作用下的ä¡ö½ç§»è¾ƒå¤?结构位形的变化会对其周围风场产生影响,所以膜结构的é¢Ù£ŽåŠ¨åŠ›å“åº”过程是流固耦合过程.这种动力过程的风洞试验必¦Ø¡¡é¡»é‡‡ç”¨æ°”动弹性模åž?因此实现起来技术难度较å¤?近年来发展的"数值风æ´?技术受到越来越多的重视.这种技术简单的说就是将计算流体¡ò力学(CFD)和计算结构力å­?CSD)技术结合起æ?用计算æ¦çµä½“力学来模拟结桽ž„周围的风åœ?用计算结构力学来模拟膜结æž?再借助某些参数的传递来实现两者之间的耦合作用,不过,该方法还处试验阶æ®?(3)风振动力分析风力¨€å¯åˆ†æˆå¹³å‡é£Žå’Œè„‰åŠ¨é£Žä¸¤éƒ¨åˆ?平均风的周期较长,其对结构的作用性质相当于静åŠ?脉动风的周期较短,其对结构的作用为动力性质.</span> </p> </div> <div class="nest"><div>上一æ?<a href="156.html">做è¡ø†œç»“构施工的您,了解膜结构设计吗?</a></div> <div>下一æ?<a href="/1isbnz/news/154.html"> 膜结构车棚成为现代生活必备ä¡â¹‹é€?</a></div> </div> <div class="tag">相关标签ï¼?a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d6%dd%c4%a4%bd%e1%b9%b9'>贵州膜结æž?/a>,<a href='/1isbnz/key.aspx?k=%c4%a4%bd%e1%b9%b9'>膜结æž?/a>,</div> <div class="bzone"> <div class="fly"> <h1 class="tit33">相关信息</h1> <div class="news_list"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><a href="/news/156.html" title="做膜结构施工的您,了解膜结构设计吗?" target="_blank">做膜结构施工的您,了解膜结构设计吗?</a></td> </tr> <tr> <td><a href="/1isbnz/news/155.html" title="贵州膜结构的荷载分析一" target="_blank">贵州膜结构的荷载分析一</a></td> </tr> <tr> <td><a href="/1isbnz/news/154.html" title=" 膜结构车棚成为现代生活必备之é€?" target="_blank"> 膜结构车棚成为现代生活必备之é€?</a></td> </tr> <tr> <td><a href="/1isbnz/news/153.html" title=" 450方张拉è¡Ó†œç»“构车棚的搭å»?有利于保障车辆的使用寿命!" target="_blank"> 450方张拉膜结构车棚的搭å»?有利于保障车辆的使用寿命!</a></td> </tr> </table> </div> <h1 class="tit33">相关产品</h1> <div class="c_product_b"> <table><tr><td> <div> <h2><a href="/1isbnz/supply/138.html" target="_blank"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/23126/201811230928018642312686818.jpg?path=www.gzzjm.com/uploads/cp/201811230928018642312686818.jpg" alt="黔西南膜结构" width="110" height="110" /></a></h2> <h3><a href="/1isbnz/supply/138.html" title="黔西南膜结构" target="_blank">黔西南膜结构</a></h3> </div> <div> <h2><a href="/1isbnz/supply/137.html" target="_blank"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/23126/201811230926237552312653082.jpg?path=www.gzzjm.com/uploads/cp/201811230926237552312653082.jpg" alt="黔东卡ӗ膜结构" width="110" height="110" /></a></h2> <h3><a href="/1isbnz/supply/137.html" title="黔东南膜结构" target="_blank">黔东南膜结构</a></h3> </div> <div> <h2><a href="/1isbnz/supply/136.html" target="_blank"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/23126/201811230940171462312693130.jpg?path=www.gzzjm.com/uploads/cp/201811230940171462312693130.jpg" alt="黔南膜结¡Ñæž? width="110" height="110" /></a></h2> <h3><a href="/1isbnz/supply/136.html" title="黔南膜结æž? target="_blank">黔南膜结æž?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/135.html" target="_blank"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/23126/201811080946348712312670117.jpg?path=www.gzzjm.com/uploads/cp/201811080946348712312670117.jpg" alt="水上游䡻¹å›­è†œç»“构凉亭完工¨u" width="110" height="110" /></a></h2> <h3><a href="/1isbnz/supply/135.html" title="水上游乐园膜结构凉亭完工" target="_blank">水上游乐园膜结构凉亭完工</a></h3> </div> <div> <h2><a href="/1isbnz/supply/134.html" target="_blank"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/23126/201810151037565942312633075.jpg?path=www.gzzjm.com/uploads/cp/201810151037565942312633075.jpg" alt="贵州污水池è£À †œç»“æž„" width="110" height="110" /></a></h2> <h3><a href="/1isbnz/supply/134.html" title="贵州污水池膜绡Ǔ构" target="_blank">贵州污水池膜结构</a></h3> </div> </td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="line"></div> </div> <div id="foot"> <div class="footer"> <div class="footnav"> <a href="/" target="_blank">é¦? é¡?/a> |<a href="/about/" title="走近我们" target="_blank">走近我们</a> |<a href="/1isbnz/news/" title="新騌—»èµ„讯" target="_blank">新闻资讯</a> |<a href="/1isbnz/supply/" title="产品中心" target="_blank">产品中心</a> |<a href="/1isbnz/contact/" title="联系我们" target="_blank">联系我们</a> |<a href="/1isbnz/sitemap.html" title="网站地图" target="_blank">网站地图</a>  |<a href="/1isbnz/4g/"target="_blank" title="手机网ç¡ø«™" target="_blank">手机网站</a> <div class="cnzz"></div> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank" rel="nofollow">黔ICPå¤?5011650å?1</a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-07-08/"></script> Powered by <a rel="nofollow" href="" target="_blank" target="_blank">筑巢</a> </div> <a style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;" rel="nofollow"><img src="http://www.beian.gov.cn/img/ghs.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#000;">贵公网安å¤?52011502000410å?/p></a> <div class="copyright"><div>Copyright © www.gzzjm.com(<a href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 贵州自洁膜结构工程有限公å? 专业仡üŽäº‹:<a href="/">贵州膜结æž?/a>, <a href="/">贵州张拉è†?/a>, <a href="/">贵州景观膜结æž?/a>ç­?欢迎来电咨询!<br /> <div class="cityspread"> <span style="font-weight:bold;">热门城塩¸‚推广: <a href="/guiyang.html" title="贵阳" target="_blank" >贵阳</a> <a href="/1isbnz/liupanshui.html" title="六盘æ°? target="_blank" >六盘æ°?/a> <a href="/zunyi.html" title="遵义" target="_blank" >遵义</a> <a href="/1isbnz/anshun.html" title="安顺" target="_blank" >安顺</a> <a href="/1isbnz/tongren.html" title="铜仁" target="_blank" >铜仁</a> <a href="/1isbnz/bijie.html" title="毕节" target="_blank" >毕节</a> <a href="/1isbnz/duyun.html" title="都匀" target="_blank" >都匀</a> <a href="/1isbnz/xingyi.html" title="兴义" target="_blank" >兴义</a> <a href="/1isbnz/kaili.html" title="凯里" target="_blank" >凯里</a> </div></div></div> </span> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </div> </body> </html>